Alta historielag

Arkivet oppbevares ved Alta museum.

Arkivnavn Alta historielag
Arkivskaper Alta historielag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoll,møteprotokoll for museumsutvalget i Alta, møteprotokoll   for utvalget “Forprosjekt i Alta Museum“, korrespondanse, konto- og   regnskapsbøker, kassabøker, regningsbilag, avisutklipp, korrespondanse og saksdokumenter vedrørende Altabok-arbeidet,
Tidsperiode 1975 – 1984
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle foreninger
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 10 store pappesker, antakelig ca. 5 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord