Maid bargá neahttafierpmádat

Bearráigeahččat ahte erenoamáš arkiivvat fylkkas seailluhuvvojit bures ja ahte dat lea geavaheddjiide ávkin. Váikkuhit dasa ahte geavaheaddjit ožžot ođastuvvondieđuid arkiivva sisdoalus ja ahte seailluhanbáiki lea dakkár mii geavaheddjiid mielas doaibmá geasuheaddjin ja ulbmillaš.

Veahkkin nanusmahttimin arkiivafágalaš gelbbolašvuođa ortnet- ja katalogiserenbarggus ja  váikkuhit dasa ahte nationála bargoreaiddut geavahuvvojit registreremiid ja Interneahtta almmuhemiid oktavuođas.

Dehálaš doaimmat fierpmádahkii lea ráhkadit oktasaš fágalaš standárddaid, magasiidna- ja vuorkádili fuolahit ja ovttasbargat erenoamáš gáibideaddji arkiivadoaimmaid oktavuođas.

Bajitdási seailluhanplána ollašuhttin ja Finnmárkku priváhtaarkiivvaid ovttasdoaibmanplána čuovvoleapmi ( bargojuohkima ja ođasmahttindoaimmaid rievdadusat) gullet  lunddolaččat neahttafierpmádaga ovddasvástádussuorgái.