Mer støtte til Finnmarksarkivene!

Norsk Kulturråd støtter med 300 000 kr.  viderebevaring av de glemte gruppenes egne stemmer. Med glemte grupper menes østsamer/skoltesamer, fiskerbønder/ishavsbønder i sjøsamiske og kvenske områder, utenlandske minoriteter og flyttsamisk reindrift, som alle er svært svakt dokumentert i privatarkivene. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Finnmark fylkesbibliotek, Samisk arkiv, Statsarkivet i Tromsø, Interkommunalt arkiv i Finnmark og RiddoDuottarMuseat.

I prosjektet skal arkivene fra gruppene spores opp, samles inn og formidles. Disse kan være skapt av bedrifter eller foreninger, men også av privatpersoner, som dagbøker, brev, fotografier og annen dokumentasjon. Arkiver fra hjørnesteinsnæringer – fiskeri og havbruk, kraftproduksjon, foredling av reinprodukter osv. -som berører de utvalgte gruppene enten som arbeids- eller oppdragsgivere, er viktige å få bevart. De tildelte midlene skal brukes til å ansette to prosjektmedarbeidere med arbeidssted Samisk arkiv i Kautokeino og Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø.

Filetarbeidere i Vadsø Hermetikkfabrikk AS i 1970. Det var mange finske filetarbeidere som jobbet der, blant dem var Helli Väänänen (foran til venstre) og Helvi Siltakoski - i dag bedre kjent som Korvanen- som var damen bak kameraet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek

Bildet er fra Vadsø Hermetikkfabrikk AS i 1970. Det var mange finske filetarbeidere som jobbet der, blant dem var Helli Väänänen (foran til høyre) og Helvi Siltakoski – i dag bedre kjent som Korvanen- som var damen bak kameraet. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek

Prosjektet har sin bakgrunn i den nasjonale bevaringspolitikken hvor det overordnede perspektivet er bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon fra ulike samfunnsområder på en bred og allsidig måte.  Målet er å sikre en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Mens offentlig dokumentasjon fra statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter systematisk blir tatt vare på, er det generelt bevart lite dokumentasjon fra privat sektor. Dermed er det en viktig utfordring å sikre at private aktører og den aktiviteten som er skapt og skapes av dem, blir bredt og godt dokumentert for fremtiden.

 

 

Stikkord