Økning i utviklingsmidlene for 2017

Kulturdepartementet har meldt at det er fordelt 10 millioner kroner til arkivutvikling for 2017, noe som medfører en økning på 4 millioner kroner fra 2016.

Riksarkivaren skal forvalte økte prosjektmidler som virkemiddel for å styrke og samordne arbeidet med arkiv fra privat samfunnssektor, nasjonalt, regionalt og lokalt. Digital bevaring og formidling av arkiv vil være et hovedformål og arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med fylkeskommuner, kommuner og private.

Samtidig vil økning av midlene til privatarkiv gjøre det mulig å støtte tiltak der offentlige og private arkiv blir sett i sammenheng, som integrerte deler av et felles samfunnsminne. Brukerne av arkiv vil ofte ha behov for å finne dokumentasjon både i statlige, kommunale og private arkiv.

Utviklingsarbeid med fellesløsninger for bevaring og tilgjengeliggjøring av digitale arkiv spesielt må derfor ha som overordnet mål å gi brukere i alle deler av landet samlet og enkel tilgang til et bredt utvalgt av både offentlige og private arkiv. Prosjekt- og utviklingsmidler skal benyttes systematisk for å nå dette målet.

Klikk HER for å søke midler for 2017

Les mer om dette: https://www.arkivverket.no/nyheter/okning-i-utviklingsmidlene-for-2017

 

Foto: Riksarkivet