Felles uttalelse fra de nordiske Riksarkivarene

Den 29. – 31. januar møttes riksarkivarene fra Finland, Sverige og Norge i Kautokeino for å drøfte felles samiske arkivspørsmål.

Arkivene tar vare på den samiske kulturarven. Offentlig forvaltning av urfolks arkiver bidrar med tilgang til egen kulturarv. Samisk dokumentasjon, perspektiver og stemmer inngår som en del av en demokratisk samfunnsutvikling i de nordiske land. Å forbedre brukernes tilgang til samisk kulturarv er et viktig satsningsområde. Økt samarbeid med samiske arkivinstitusjoner over landegrensene er avgjørende for å bevare den felles samiske kulturarven vi har i Norden.

Riksarkivar Inga Bolstad (Norge), riksarkivar Karin Åström Iko (Sverige) og riksarkivar Jussi Nuorteva (Finland) (foto: Arkivverket).

Gjennom det tre dager lange møtet har Riksarkivar Karin Åström Iko (Sverige), Riksarkivar Jussi Nuorteva (Finland) og Riksarkivar Inga Bolstad (Norge) har nå kommet frem til et felles mål om å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av samisk arkivmateriale på tvers av de nordiske landene. Det skal nå etableres en felles styringsgruppe.

Arbeidet vil bygge videre på allerede pågående arbeider. Riksarkivarene er opptatt av å tenke nytt, slik at arkivene skal bli mere tilgjengelige for folk. Her står digitale ressurser og innovative prosjekter sentralt. Under møtet ble  riksarkivarene presentert for prosjektet Digital access to Sámi heritage archives. Dette er et EU Interreg prosjekt som skal kartlegge sentrale samiske kulturarvsarkiver i Europa.

De nordiske Riksarkivarene vil i sitt samarbeid også ha tett kontakt med Sametinget, Samisk parlamentarisk råd, andre interessegrupper og institusjoner.

Samisk arkiv i Kautokeino. (Foto: Arkivverket)