Søk Riksarkivarens prosjekt- og utviklingsmidler 2019

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Søknadsfrist 1. oktober 2019.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med arkiv.

Innsatsområde 1: Privatarkiv

Det er mulig for arkivinstitusjoner, museer og bibliotek som bevarer og formidler arkiv å søke om støtte til samarbeidsprosjekter og enkeltvise prosjekter. Andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke støtte.

Tiltak som får støtte, skal være samordnet med de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiv og med regionalt planarbeid på arkivfeltet. Det må redegjøres for dette i prosjektsøknaden.

Utover de generelle kriteriene kan det for privatarkiv også søkes om støtte til:

  • utarbeidelse av samordnings- og bevaringsplaner for privatarkiv
  • konkrete bevarings- og sikringsaktiviteter for analoge og digitalt skapte privatarkiv

Innsatsområde 2: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter

Det kan søkes om støtte til prosjekter med mål om å utvikle dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter.

Utover de generelle kriteriene som nevnt over kan det også søkes støtte til regional institusjonsutvikling for arkiv i sammenheng med kommunesammenslåinger og regionreformen.

 

Les mer om generelle kriteriene:

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/utviklingsmidler-for-arkivsektoren

 

Kontaktpersoner:

Sigrun Rasmussen
Spesialrådgiver
e-post: sigras@arkivverket.no
Tlf: 977 72 959

Anne Aune
Fagdirektør
e-post: annaun@arkivverket.no
Tlf: 481 76 858