Reindrift

Kirsti Strøm Bulls kildesamling til reindriftens rettshistorie

Fra høsten 1997 til sommeren 1999 gjennomførte professor i rettsvitenskap Kirsti Strøm Bull et forskningsprosjekt om reindriftens rettshistorie. Det sprang ut av et kartleggingsarbeid av samiske sedvaner og rettsoppfatninger som gikk inn i Samerettsutvalgets mandat. Arkivmaterialet om reindriftssaker har vært vanskelig tilgjengelig, det har vært spredt utover ulike arkiv, ikke arkivert kronologisk og også til […] Les mer...

Kautokeino produksjonslag AL / Reinslakteriet AL

Slakterivirksomheten var i drift i perioden 1957 –1985 og utgjør et stykke “industrihistorie på vidda”. Bedriften var en nøkkelbedrift i bygda. Arkivmateriale som oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv dekker hele driftsperioden og inneholder hele arkivet etter Kautokeino Produksjonslag  AL / Reinslakteriet AL. Arkivet er spesielt da det er det eneste slakteriarkivet i området […] Les mer...