Kirsti Strøm Bulls kildesamling til reindriftens rettshistorie

Fra høsten 1997 til sommeren 1999 gjennomførte professor i rettsvitenskap Kirsti Strøm Bull et forskningsprosjekt om reindriftens rettshistorie. Det sprang ut av et kartleggingsarbeid av samiske sedvaner og rettsoppfatninger som gikk inn i Samerettsutvalgets mandat. Arkivmaterialet om reindriftssaker har vært vanskelig tilgjengelig, det har vært spredt utover ulike arkiv, ikke arkivert kronologisk og også til dels mangelfullt strukturert. Kildematerialet Strøm Bull fant frem til i prosjektet er derfor overlatt i kopis form til Sámi Arkiiva. I samlingen finnes eldre dokumenter til reindriftens rettshistorie fra ulike offentlige arkiver, Riksarkivet, Statsarkivet i Tromsø, Statens kartverk på Hønefoss og reindriftskontoret i Øst-Finnmark. Forskningsprosjektet resulterte i boka “Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852-1960.”

Arkivnavn Kirsti Strøm Bulls kildesamling til reindriftens rettshistorie
Arkivskaper Kirsti Strøm Bull
Arkivref. (id) SAMI/PA-1047
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Rapporter, hovedoppgaver, utredninger, dokumentasjon om seminarer, brevjournaler, korrespondanse, bøker, referansemateriale og andre kilder.
Tidsperiode 1852 – 1960
Type virksomhet Kildesamling
Sted / område Sápmi
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 6 hyllemeter
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord