Kvääni

Finmarkun arkku

Finmarkun arkku oon fylkin privaattiarkiivitten yhtheinen arkiivikataloogi. Kataloogissa oon kaikki net suunile 1000 eri arkiivii, jotka Finmarkun arkiivit omistaa ja säilyttää. Kataloogissa oon tiettoo tästä: Les mer...

Arkiivipäivä

Arkiivipäivä oon yhtheistyö missä oon myötä Pohjaismaitten arkiivit ja arkiivilaitokset. Arkiivipäivän avula haluthaan herättäät intressin siihen mikä koskee arkiivii yhtheiskunnan muistona – sekä menneisyyđessä ja tulleevaisuuđessa. Arkiivimateriaali anttaa tiettoo yhtheiskunnan kehittymisestä, ekonomisesta ja poliittisesta histooriasta, sosiaalihistooriasta ja ihmisten histooriasta. Les mer...

Yhtheiset prošektit

Verkosto oon myötä semmoisissa yhtheisprošektiissa joissa maakunnan ja maakunttaa koskeevat arkiivit eđistethään ja luođhaan arvoi Finmarkussa. Verkosto prioriteeraa prošektiita joissa jaethaan tiettoo niistä arkiivilähtheistä, mikkä nostethaan esile maakunnan monikulttuurisuutta ja yhtheiskunnalissii ominaisuuksii. Privaattiarkiiviitten yhtheinen arkiivikataloogi ”Finmarkun arkku” oon tehty yhtheistyössä Finmarkunarkiiviitten kans. Les mer...

Met

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit (perustethiin vuona 2010 ja nimen valithiin januaarikuussa 2014) oon arkiivifaakilinen verkosto johon kuuluthaan net laitokset ja järjestöt, jokka säilytethään arkiivimateriaalii sekä Finmarkussa ja Finmarkusta. Les mer...