Verkoston tehtäävät

Finmarkun arkiivit työtelee näitten etheen:

Olla myötä vaikuttamassa siihen, ette fylkin unikkii arkiivimateriaalii säilytethään eđesvastauksen jälkhiin ja ette kaikin saatethaan sitä käyttäät.

Pittäät vaarin siitä, ette käyttääjät saađhaan uusiman tieđon arkiiviitten sisälyksestä ja säilyttämäpaikasta, ja ette arkiivilähtheet oon atraktiivit ja niissä oon joku meininki.

Vahvistaat aarkiivifaakilista tiettoo ja tieđonsiirtämistä silloin ko se koskee oorninkkii ja katalogiseerinkkii. Käytethään kansalissii työkallui silloin ko registreerathaan ja julkaisthaan internetissä.

Kehittäät yhtheissii faakilissii standardiita ja hunteerata magasiini- ja depot-tillaa. Tehđä yhtheistyötä silloin ko työtelhään eriliikaisen vaattiivan arkiivimateriaalin kans.

Totteuttaat hallitteevan säilyttämäplaanan ja kuorata Finmarkun privaattiarkiiviitten yhtheistyöplaanaa (muutokset työnjavossa ja uuđistamiset).