Overrekkelsen av Lappekodisillen

19. oktober klokken 17 overføres Lappekodisillen til Samisk arkiv i Kautokeino. Hans Majestet Kongen er til stede under overrekkelsen, som finner sted på Diehtosiida – Samisk kunnskaps- og utdanningssenter – Kautokeino. Kultur- og likestillingsministeren foretar en symbolsk overrekkelse til sametingspresident Aili Keskitalo, som tar imot på vegne av samene. 

Selve arrangementet er for inviterte gjester, men overrekkelsen blir strømmet, og kan sees via denne lenken

1751 ble grensen mellom Sverige (m/Finland) og Norge fastsatt. Grensen ble trukket gjennom samiske områder, og de to statene anerkjente samene som et eget folk, med grunnleggende rettigheter. De laget regler for å sikre at «den Lappiske Nation» fortsatt skulle kunne bestå, dette skjedde gjennom et tillegg til grensetraktaten – senere kalt Lappekodisillen. Denne delen av traktaten verner de samiske rettighetene og fastsetter statenes plikter. Den har bestemmelser om statsborgerskap, skattlegging og reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen, og er en juridisk aksept av samiske rettigheter. Lappekodisillen er fremdeles et sentralt dokument i diskusjonen om samenes rettigheter.  

Her kan du lese mer om dette.