Aarsæther as. Kjøllefjord er tilgjengelig på Arkivportalen

Arkivet etter Aarsæther as. Kjøllefjord er nå ordnet og katalogisert. 50 hyllemeter fiskerihistorie fra 1942 til 2005 venter på å bli benyttet av brukere på Arkivportalen. Blant annet finnes en komplettserie av Råfisklagets sluttsedler i perioden 1992-2004 i arkivet.

Detaljert oversikt over arkivets innhold finner du her  www.arkivportalen.no.

Arkivkatalog

Arbeidet ble gjennomført med Arkivverkets utviklingsmidler av Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Fysisk finnes materialet ved Statsarkivet i Tromsø på grunn av mangel på magasinplass i Finnmark.

Arkivet inneholder blant annet en komplettserie Norges Råfisklagets sluttsedler fra 1992-2004. Sluttseddelen er en svært omfattende kvittering som fiskere får når de leverer fisk på et fiskebruk. Deretter sendes kvitteringen umiddelbart til Norges Råfisklag som tar den inn i sine systemer for oppgjør og kontroll. Sluttseddelen er grunnlaget for betaling til fisker, regning til fiskekjøper, kontroll for mengde fisket, Norges offisielle statistikk, fastsetting av størrelse på bestand, fastsetting av kvoter, miljøsertifisering og fangstsertifikat. I verdenssammenheng er den norske sluttseddelen unik: Norge er det eneste landet som har både mengde fangstet og verdi av omsetning på en og samme kvittering. Med andre ord en seddel i verdensklasse!

Arkivet ble reddet i forbindelse med innsamlings- og dokumentasjonsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper». I produksjonsbygningen til Br. Aarsæther som i dag eies av Lerøy Norway Seafoods A/S befant arkivet seg i delvis skrøpelige omstendigheter. Mesteparten av arkivmaterialet var forlatt i fem ulike rom på anlegget, blant annet på det kalde og rotete tørrfiskloftet og i den fuktige kjelleretasjen, med unntak av en del nyere arkivmateriale fra tidsrommet 2002 – 2005 som befant seg i to jernskap i kjelleren.

På grunn av arkivets store omfang og krevende tilstand ble arkivmaterialet hentet i to omganger: i februar 2017 og i september 2019. En god del av materialet lå hulter til bulter på golvet og i esker i hyllene. Det lyktes å redde store deler av arkivet, men noe ble liggende p.g.a. mugg og andre skader.

Om Aarsæther

Br. Aarsæther ble etablert i Ålesund i 1877 av brødrene Anders og Nils Aarsæther. Selskapet produserte klippfisk, tørrfisk, ferskfisk, ferskfisk rogn og sild og ble etter andre verdenskrig landets største produsent og eksportør av medisintran.

Det første Aarsæther anlegget ble etablert i 1910 under navnet Holst & Christensenbruket. Fra 26.11. 1942 skiftet det navnet til Aarsæther Kjøllefjord as. og var ett av tolv foredlingsanlegg for fisk og fiskeprodukt tilknyttet selskapet med sitt hovedsete i Ålesund.

Frakteskutene «Elin» og «Fiskerjenta» tok hånd om transporten av varer og ferdige produkter mellom Ålesund og firmaets bedrifter i Finnmark og Lofoten.

I november 1944 ble Aarsæther-anleggene brent av tyskerne, på lik linje med annen bebyggelse i Kjøllefjord. Fraktebåten «Elin» var den første båten som returnerte til Kjøllefjord med folk etter krigen.

 I 1988 gikk selskapet konkurs, delvis grunnet uenigheter i Aarsæther-familien og delvis på grunn av omstrukturering av fiskeindustrien. Etter dette hadde anlegget i Kjøllefjord flere eiere. I 1989 overtok West Fish- Aarsæther de gjenstående anleggene. Virksomheten i Kjøllefjord fikk navnet West Fish – Aarsæther Kjøllefjord as. I 2005 slo fiskeriselskapene West Fish- Aarsæther as og Nordic Sea Holding as seg sammen med Norway Seafood as og dannet Aker Seafoods ASA. I 2016 overtok Lerøy Seafood Group en stor del av aksjene i Norway Seafoods AS, inkl. bedriften i Kjøllefjord.

Aarsæther Kjøllefjord har vært betydningsfull hjørnesteinsbedrift i kommunen.  I 2004 hadde bedriften i Kjøllefjord ca. 100 ansatte. I tillegg disponerte selskapet også sju hekktrålere som leverte råstoff til anleggene. Selskapet var aksjonær i Skjøtningsberg as og tråleren «Skjøtningberg», samt Kjøllefjord Havfiskeselskap as.